ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา 17-21ธ.ค.55 ด่วน  (อ่าน 398 ครั้ง)

admin

  • ยูดีทอล์ค สังคมออนไลน์ของคนอุดรธานี
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 513
    • ดูรายละเอียด
    • ยูดีทอล์ค สังคมออนไลน์ของคนอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา 17-21ธ.ค.55 ด่วน

โรงพยาบาลอุดรธานี รับลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา 17-21ธ.ค.55 ด่วน
ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลอุดรธานี
…………………………………………….
ด้วยโรงพยาบาลอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้าง 9,032 บาท
2. จำนวนตำแหน่งว่าง
อัตราว่าง 1 อัตรา ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการ วางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาการจ้าง
วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2556
5. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
5.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุโลม คือ
(๑) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑1) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑2) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑3) ไม่เป็นผู้ที่เคยลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่นๆ
(๑4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๑5) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
5.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เพศชาย หรือ หญิง
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
(3) สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน 1 รูป
(๒) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ชุด พร้อมฉบับจริง
(๓) สำเนาประกาศนียบัตร หรือ ใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
(๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง
(6) สำเนาหลักฐานทางทหาร สด. 8 หรือ สด. 43 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ไปติดต่อขอใบสมัครด้วยตนเอง โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ให้นำเอาเอกสารสมัครงานฉบับจริงพร้อมสำเนามาให้ครบมิฉะนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการกรอกใบสมัคร ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ อาคาร ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ธันวาคม ๒๕๕5 ในวันและเวลาราชการ
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
- วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5
9. วิธีการคัดเลือก
ทำการคัดเลือกโดยการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา การแต่งกาย และบุคลิกลักษณะ

10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้จากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้คัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5

(นายพิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี


3 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เบอร์โทร : 042-348888-917
สังคมออนไลน์ของคนอุดรธานี http://forum.udtalk.com

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
วันพ่อวันที่เท่าไหร่: